Czy roboty wykończeniowe wymagają posiadania uprawnień budowlanych?

Uprawnienia budowlane to dokument, który potwierdza kwalifikacje zawodowe każdego
kierownika budowy, projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego. Tylko osoby posiadające
takie potwierdzenie mogą wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwem. Kiedy
prace budowlane muszą być nadzorowane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane? Czy
roboty w zakresie układania podłóg oraz inne roboty wykończeniowe powinny być nadzorowane
przez osoby z uprawnieniami?

Uprawnienia Budowlane a prace ogrodowe

Uprawnienia budowlane – czym są?

Uprawnienia budowlane to dokument potwierdzający wiedzę i doświadczenie osób
pracujących w branży budowlanej. Uprawnienia można zdobyć w 11 różnych specjalnościach,
w tym między innymi w specjalności architektonicznej, elektrycznej, sanitarnej, kolejowej,
drogowej, konstrukcyjno-budowlanej, wyburzeniowej i innych. Dla każdej z tych specjalności
możliwe jest staranie się o uprawnienia do projektowania lub wykonywania robót
budowlanych. Kandydat może również starać się o uprawnienia jednocześnie do kierowania i
projektowania.
Aby zdobyć uprawnienia budowlane należy złożyć z pozytywnym wynikiem egzamin
przeprowadzany dwa razy w roku przez Izbę Architektów Rzeczypospolitej Polskiej oraz
Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Do egzaminu mogą podejść osoby, które kilka miesięcy
przed egzaminem złożyły odpowiednie dokumenty. Dokumenty te są weryfikowane przez
komisję kwalifikacyjną, która sprawdza czy złożone dokumenty są kompletne i prawidłowe.
Wśród tych dokumentów znajduje się miedzy innymi dyplom potwierdzający wykształcenie.
Wymagane wykształcenie jest bowiem określone rozporządzeniem w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych. Tutaj znajdują się informacje dotyczące tak zwanych kierunków
odpowiednich i pokrewnych dla danej specjalności. Ponadto wśród dokumentów złożonych
do Izby musi się znaleźć dokument potwierdzający odbycie praktyki zawodowej. Co istotne
długość i rodzaj tej praktyki jest uzależniona od uprawnień o jakie się staramy. I tak na
przykład osoby które starają się o uprawnienia wykonawcze muszą udokumentować odbycie
praktyki na budowie, osoby starające się o uprawnienia projektowe lub projektowo-
wykonawcze muszą wykazać się odbyciem praktyki zarówno w biurze projektowym jak i na
budowie. Jeśli zatem starasz się o uprawnienia projektowe warto zastanowić się nad

zdobyciem uprawnień projektowo-wykonawczych.

Egzamin na uprawnienia budowlane

Egzamin na uprawnienia budowlane prowadzony jest dwa razy w roku. Składa się z dwóch
części – pisemnej i ustnej. Część pisemna to test. Uznawany jest raczej za tę prostszą część i
podobny jest w formie do egzaminu na prawo jazdy. Część ustna to rozmowa z komisją i
konieczność udzielenia odpowiedzi na wylosowane pytania. Tu jest już trudniej. Komisja
potrafi bowiem w szybki sposób zweryfikować czy kandydat faktycznie posiada
wystarczającą wiedzę, aby nadzorować pracą ludzi na budowie czy w biurze projektowym.
Zawód kierownika budowy czy projektanta to niezwykle odpowiedzialne zadania. Czasami
niewielki błąd może doprowadzić do katastrofy budowlanej i pociągnąć za sobą życie wielu
ludzi, zarówno tych pracujących na budowie jak i eksploatujących budynek po jego oddaniu
do użytkowania.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu na uprawnienia dany kandydat czeka na
decyzję, a następnie musi opłacić ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej do swojej
izby. Spełnienie tych dwóch warunków otwiera drzwi kariery do pracy w zawodzie.

Program Uprawnienia Budowlane oraz Segregator z pytaniami na egzamin ustny

W przygotowaniu do egzaminu na uprawnienia pomogą materiały dostępne na stronie firmy Invest Construction . Znajdziesz tu programy przygotowujące do egzaminu pisemnego,
ustnego oraz segregatory z aktami prawnymi.

Czy prace wykończeniowe powinny być nadzorowane przez osobę z uprawnieniami
budowlanymi?

Uprawnienia budowlane wymagane są w przypadku projektowania i wykonywania robót
skomplikowanych. Co to znaczy? Są przede wszystkim roboty związane z wykonywaniem
konstrukcji. Roboty wykończeniowe takie jak ułożenie podłóg, malowanie ścian,
wykonywanie gładzi, montaż tapet nie wymagają nadzoru kierownika budowy z
uprawnieniami i nie muszą być projektowane przez osobę posiadającą uprawnienia
budowlane. Często jednak roboty takie są częścią dużego zamierzenia, polegającego na
kompleksowej budowie lub remoncie obiektu budowlanego. Wówczas kierownik budowy
również nadzoruje wykonanie prac wykończeniowych.

Program Uprawnienia Budowlane przygotowujący do egzaminu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *